ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. (Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης)
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011).
  4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν 4024/2011, συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
  5. Το άρθρο 221 Ν. 4412/2016
  6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών:

Α. Διενέργειας διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών για το έτος 2018 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών έτους 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.

Β. Παραλαβής προμηθειών για το έτος 2018 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών έτους 2019 βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221.

Γ. Διενέργειας διαγωνισμών & Αξιολόγηση Εργασιών & Υπηρεσιών για το έτος 2018 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών έτους 2019 βάσει του Ν. 4412/2016 και

Δ. Καλής Εκτέλεσης & Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών για το έτος 2018 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών έτους 2019 βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221.

Γνωστοποιούμε ότι το γραφείο Προσωπικού την Πέμπτη 15/03/2018, ώρα 11:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Π.Ν. www.oapnkozanis.gr

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΦΑ