ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 29843 Fax 24610 29163

Email : oapnkozanis@gmail.com

Κοζάνη, 23/12/2016

Αριθ. Πρωτ.:2213

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης προκειμένου να διοργανώσει την Κοζανίτικη Αποκριά 2017 προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω τεχνικών εργασιών σε μειοδότη:

Εγκατάσταση/συναρμολόγηση οντάδων και κερασταριών σε φανούς – αποσυναρμολόγηση/μεταφορά και αποθήκευσή τους. Μεταφορά αρμάτων της παρέλασης. Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων.

Η ανάθεση θα γίνει στον μειοδότη. Ανώτατο προϋπολογισμένο ποσό: 18.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρων. Τα υλικά παρέχονται από τον εργοδότη.

 

Συγκεκριμένα:

 1. Συντήρηση, μεταφορά και εγκατάσταση/επίβλεψη οντάδων σε 12 φανούς (στήσιμο/ξεστήσιμο).
 2. Συντήρηση, μεταφορά και εγκατάσταση/επίβλεψη κερασταριών (27 συνολικά) σε 14 φανούς και σε κεντρικά σημεία (στήσιμο/ξεστήσιμο).
 3. Μεταφορά παιχνιδιών SOURD GAMES (στήσιμο/ξεστήσιμο).
 4. Τακτοποίηση του ανωτέρου εξοπλισμού, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης.
 5. Μεταφορά αρμάτων στην αφετηρία της παρέλασης & επίβλεψη ροής τους έως τον τερματισμό τους/αποθήκευση αρμάτων.
 6. Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (π.χ στήσιμο σκαλωσιών για ηχεία, εμπλουτισμός διάκοσμου, κ.ά) όπου κριθεί αναγκαίο από τον εργοδότη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο, από τη δημοσίευση της παρούσας έως την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 12:00 στα γραφεία του ΟΑΠΝ (Π. Μελά & Αυλιώτη γωνία, 2ος όροφος) εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τον ΟΑΠΝ

Η Πρόεδρος

 

Φανή Φτάκα Τσικριτζή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη, 24/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1265

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α)
 4. Τις διατάξεις του πδ524/1980.
 5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 15694/17-04/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-Ρ70).
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2414/27-09-2013) .
 7. Την υπ’αριθμ 66/09-10-2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Το πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης που αφορούσε την υπ’αριθμ. πρωτ. 990/06-11-2014 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 από το οποίο δεν προέκυψε επιτυχών για τη θέση του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ναυαγοσώστη).

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης) που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

103 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΑΠΝ)  

ΚΟΖΑΝΗ

 

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

 

8 μήνες

 

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ειδικότητα κολύμβησης ή υδατοσφαίρισης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της Ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Β) Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

 

 1. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

 

 1. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

 

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

 

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
103 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας Ναυαγοσώστη.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ειδικότητα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «24-12-2014» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και μονογονεϊκής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεϊκής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί:

 • Στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΟΑΠΝ Δ. Κοζάνης www.oapnkozanis.gr
 • Στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
 • Στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΑΠΝ Δ. Κοζάνης (Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη)
 • Στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «24-12-2014» θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100, Π. ΜΕΛΑ & ΠΛ. ΑΥΛΙΩΤΗ ΓΩΝΙΑ απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κα. Σγουροπούλου Στέλλα (τηλ. επικοινωνίας: 2461029843). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Α.Π.Ν. Δ. Κοζάνης και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100, Π. ΜΕΛΑ & ΠΛ. ΑΥΛΙΩΤΗ ΓΩΝΙΑ στο Γραφείο Προσωπικού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «24-12-2014», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,  μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση :Π.Μελά & Πλ. Αυλιώτη
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 24610 29843 Φαξ. 24610 29163
Email : oapnkozanis@gmail.com

Κοζάνη, 1/12/2014
Αριθ. Πρωτ.:1143

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Πρόεδρος του Ο.Α.Π.Ν
δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ότ ι :

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία η μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των αποθηκών – συνεργείου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π.Ν με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο
Εφαρμοστέα Νομοθεσία.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 /τ. Α΄/ 08.06.2006)

β) Του Π. Δ. 270/1981« Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (ΦΕΚ 77 /τ. Α΄/ 30. 03. 1981)

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια ως εξής :

Α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση, καταθέτοντας έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος (αίτηση) μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, στη Γραμματεία του Ο.Α.Π.Ν Π. Μελά και Αυλιώτη, 2ος όροφος, τηλ. 2461023356.
Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών η Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81) μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στον ΟΑΠΝ και η Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου την κοινοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Β) Διενέργεια δημοπρασίας

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ορίζει τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του πρώτου (1ου) σταδίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στοιχεία ακινήτου
α) Να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοζάνης και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 4 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης
β) Να είναι ισόγειο κτίριο, εμβαδού 700 έως 1.000 τ.μ. και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Ελάχιστο ύψος 4 μέτρα
2. Άνοιγμα πόρτας τουλάχιστον 4 μέτρα
3. Βιομηχανικό δάπεδο
4. Τριφασικό ρεύμα
5. Οι χώροι που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία, εκτός του αποθηκευτικού χώρου, είναι:
• Γραφείο και Τουαλέτα σε διακριτούς χώρους
• Εξωτερική περίφραξη του οικοπέδου.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν το ακίνητο διαθέτει και μεγάλο υπόγειο (με ελάχιστο ύψος 2,5 μέτρα) για αποθήκευση υλικών

γ). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην πρώτη (1) φάση της δημοπρασίας πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του ΟΑΠΝ τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
3. Ακριβές αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου που θα αποδεικνύουν την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.
4. Ακριβές αντίγραφο της Πολεοδομικής άδειας του ακινήτου.
5. Κάτοψη ακινήτου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εισφορών, φόρων, τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.
7. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Έναρξη και Χρονική διάρκεια μίσθωσης.

Η έναρξη της μίσθωσης ορίζεται από 1/3/2015 και η διάρκειά της σε πέντε (5) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης από μέρους του ΟΑΠΝ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Λήξη μίσθωσης.

Ο ΟΑΠΝ υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου ανώτερης προσφοράς, το οποίο υπολογίζεται επί ένα (1) έτος τουλάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 270/81.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Περί της συνέχισης της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπής Διενέργειας (Ε.Δ.), η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εγγυητής.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Περίπτωση εξουσιοδότησης.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό τρίτου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή Διενέργειας (Ε.Δ.), πριν την έναρξη του διαγωνισμού και να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αντιπροσφορές.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Δέσμευση προσφοράς.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη και μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υπογραφή Πρακτικών δημοπρασίας.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά ο ΟΑΠΝ θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Δαπάνες δημοσίευσης.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ΟΑΠΝ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Περί δικαιώματος αποζημιώσεως μειοδότη.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Χρονική διάρκεια υπογραφής της σύμβασης.

Ο τελευταίος μειοδότης είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ΟΑΠΝ χωρίς δικαστική παρέμβαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κρατήσεις.

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της ΔΟΥ ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (Εγκ. Υπ. Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

ΑΡΘΡΟ 19ο

Λοιπές διατάξεις
1. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο δε τελευταίος μειοδότης είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι που θα κοινοποιηθεί στο όνομά του η έγκριση ή απόρριψη των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας .
2. Η μισθωτική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», (ΦΕΚ 30/τ.Α/10.2.1995) όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Όλοι οι παρόντες όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Δημοσίευση διακήρυξης.
Η Αναλυτική και η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΑΠΝ (Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, 501 00 Κοζάνη) και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr) και του ΟΑΠΝ (www.oapnkozanis.gr)
Η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί μία (1) φορά και στον ημερήσιο τοπικό τύπο και θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο (www.diavgia.gr)

ΑΡΘΡΟ 21ο
Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΟΑΠΝ (Παύλου Μελά και Πλ. Αυλιώτη, 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος) τηλ 24610 23356.

Η Πρόεδρος ΟΑΠΝ

Φανή Φτάκα Τσικριτζή

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
υπ.αρ.πρωτ.706/10-9-2014
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας Κοζάνης Δήμου Κοζάνης, έχοντας υπόψη :
1. την αριθμ. πρωτ. 15694/17-4-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών και προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης,
2. την μη υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για τη θέση του καθηγητή μουσικής ΔΕ Βιολοντσέλου
Ανακοινώνει εκ νέου το ενδιαφέρον για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου για την παρακάτω ειδικότητα:
 1 ΔΕ καθηγητή Βιολοντσέλου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό
Γ) Ευκρινές αντίγραφο τίτλου σπουδών. Δίπλωμα ή Πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή Ανώτατη μουσική σχολή του εξωτερικού στην συγκεκριμένη ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση τίτλων-σπουδών αλλοδαπής οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισότιμης ημεδαπής.
Δ) Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
Ε) Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι, δύναται να υποβάλουν ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις: Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά κατηγορία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στα τμήματα.

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά από 25/11/2014 έως 4/12/2014 (αρ. πρωτοκόλλου), στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, Κοζάνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461029843 (πρωϊνές ώρες).
Για τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φανή Φτάκα – Τσικριτζή

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

οργανα μουσικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας Κοζάνης Δήμου Κοζάνης, έχοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 15694/17-4-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών και προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, ενδιαφέρεται για την σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:
 1 ΔΕ καθηγητή Βιολοντσέλου
 1 ΔΕ καθηγητή Φλάουτου
 2 ΔΕ καθηγητές Βιολιού
 4 ΔΕ καθηγητές Πιάνου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό
Γ) Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Δίπλωμα ή Πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή Ανώτατη μουσική σχολή του εξωτερικού στην συγκεκριμένη ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση τίτλων-σπουδών αλλοδαπής οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισότιμης ημεδαπής.
Δ)Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
Ε) Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι, δύναται να υποβάλουν ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις: Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά κατηγορία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στα τμήματα.

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά από 11/9/2014 έως 22/9/2014 (αρ. πρωτοκόλλου), στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, Κοζάνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2461029843 (πρωϊνές ώρες).

Αφήστε μια απάντηση