ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο.Α.Π.Ν (10.775,00τ.μ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                      ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο.Α.Π.Ν (10.775,00τ.μ)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                       ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                           ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)

Ταχ.Δ/νση : Π.Μελά & Πλ. Αυλιώτη

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 29843 fax 24610 29163

Email: oapnkozanis@gmail.com

Πληροφορίες : Ιωάννα Βόμβα

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1/2015

Κοζάνη, 22/10/2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ

Χωρίς ΦΠΑ

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Α.Π.Ν (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ) 12    
 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Τα κτίρια α/α 10 -11-12 θα καθαρίζονται κατά περίπτωση.
  2. Οι προσφορές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.

 

Κοζάνη, …………………/ …./2015

 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

(υπογραφή – σφραγίδα)

 

TEXNIKH MELETH

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2015-2016 ΜΕ ΑΔΑΜ (1)

PERILHPTIKH DIAKHRYXH KATHARIOTHTAS OAPN 2015-2016 – 6ΤΝΟΟΚΨΕ-Γ6Υ