Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2015 – Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2015 – Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΩΚ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2015-2016