ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ