ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

(με τη  διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»   ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 4.000,00€

 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ.Α΄114/2006).
 3. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3463/2006.
 4. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 5. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 6. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις διαδικασίες κάτω των ορίων)».
 7. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002/ Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002).
 8. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
 9. Το Ν. 4155/2013 (120Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις».
 10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 11. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 12. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ΑΡΘΡΟ 3ο :Συμβατικά στοιχεία.
 13. Την υπ’ αριθ.1/10-01-2019 ΑΔΑ: ΨΙ1ΤΟΚΨΕ-5Ρ5 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 14. Την υπ’ αριθ.13/28-01-2019 ΑΔΑ: ΩΟΧ4ΩΛΠ-9Μ6 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης, με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 15. Την υπ’ αριθ.Πρωτ.15726/05-02-2019 ΑΔΑ: 6Ψ17ΟΡ1Γ-ΓΚΨ απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Επικύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 16. Την υπ’ αριθ.22/01-03-2019 ΑΔΑ: ΨΚΣΥΟΚΨΕ-Ψ3Ξ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 17. Την υπ’ αριθ.84/04-03-2019 ΑΔΑ: 6ΙΓΣΩΛΠ-Π9Σ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης, με θέμα « Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 18. Την υπ’ αριθ.Πρωτ.38423/14-03-2019 ΑΔΑ: 6ΕΙΗΟΡ1Γ-ΡΕ7 απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα « Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 19. Την υπ’ αριθ.47/12-06-2019 ΑΔΑ: 9ΠΓΗΟΚΨΕ-ΥΝ3 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 20. Την υπ’ αριθ.347/19-06-2019 ΑΔΑ: 6ΧΩ1ΩΛΠ-ΡΗΨ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης, με θέμα « Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 21. Την υπ’ αριθ.Πρωτ.92500/02-07-2019 απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα « Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 22. Την από 12/08/2019 Τεχνική Μελέτη για την ανάθεση υπηρεσιών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 σε ορκωτό ελεγκτή-Λογιστή, συνολικού ποσού έως 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 23. Το πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με αριθμό διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ005431002 2019-08-12.
 24. Την έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ005445156 2019-08-19
 25. Την υπ’ αριθμ. 168/2019 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπανών, διάθεση και Ξ΄ δέσμευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2019.(ΑΔΑ):ΨΤΩΘΟΚΨΕ-ΞΟ9
 26. Την υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
 27. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης στον ΚΑ 6115.00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ».
 28. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗMΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για την σχετική υπηρεσία.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης σε ορκωτό ελεγκτή – Λογιστή. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.

 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟ   ΦΠΑ

 

1 Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών για Εργασίες ελέγχου ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων

του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2018.

Όχι κάτω από 67 ώρες 3.225,81

 

ΣΥΝΟΛΟ 3.225,81
Φ.Π.Α.24% 774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.000,00

 

                                     ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παραγρ.3 του Ν.3463/2006.«Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή και τον αναπληρωτή. Ο ορκωτός ελεγκτής−λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του ΝΠΔΔ, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών − Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής αναφέρει εάν το ΝΠΔΔ εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων.

Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής −λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας».

 

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας/εργασίας οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής:

 1. Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999.
 2. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του ελεγκτικού έργου θα γίνουν κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλήψεις.
 3. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις.
 4. Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, και γενικότερα των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.
 5. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής θα καταρτίσει και αναλυτική έκθεση ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.
 6. Εμπειρία στον έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων Ν.Π.Δ.Δ. και εταιρειών είναι απαραίτητη.
 7. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη.
 8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2019.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός έως 4.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.)

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης του οικονομικού έτους 2019 και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.6115.00. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης Προέδρου, μετά από την κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

 ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ:

 1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ. η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο.
 3. Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία η τιμή θα πρέπει να είναι αριθμητικώς και ολογράφως σε νόμισμα ευρώ και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (κατά ελάχιστο 2ετή εμπειρία σε διαχειριστικούς ελέγχους Ν.Π.Δ.Δ. ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων). Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
 5. Βεβαίωση – Υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται να ολοκληρώσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεση το αργότερο σε 40 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α.) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,  αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ.) δεν έχουν υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του άρθ. 62 Ν. 4307/2014.

 7.Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

 1. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο ν’ αναγράφεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),  τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας, το E-MAIL τους και τέλος, η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018». Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η διενέργεια του ελέγχου θα γίνει σύμφωνα με το Ν.1069/1980 και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:

α) Το φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και

β)To φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. Μελά και Πλ. Αυλιώτη, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνης, στο  (γραφείο Πρωτοκόλλου) του Ν.Π.Δ.Δ., ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ έως και την 27/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα 27/08/2019 στις .11.00 π.μ.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι προσφορές που δεν θα έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Mε τη κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου της χρήσης 2018 με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγιο του Αναδόχου,

β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής

γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Κοζάνη 21/08/2019

                                                             Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 Κοζάνη   /    / 2019

Αριθ.Πρωτ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη

501 31 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 29843, Φαξ. 24610 29163

Email : oapnkozanis@gmail.com

 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………..……..…………………………………………………………………..… καταθέτω την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

 

 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ Κόστος(€) άνευ ΦΠΑ
1 Εργασίες ελέγχου ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων

του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης για το έτος 2018.

 Όχι κάτω από 67 ώρες)
ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α.24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

……/…../ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ