ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

(με τη  διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΝ       ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 21.000,00€

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. το Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α ́ 114/2006).
 3. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3463/2006.
 4. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 5. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 6. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 7. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002/ Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002)
 8. τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
 9. το Ν. 4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις»,
 10. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ́) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 11. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». ΑΡΘΡΟ 3°: Συμβατικά στοιχεία.
 12. Την υπ’ αριθ.02/10-01-2019 ΑΔΑ: 78ΠΣΟΚΨΕ-61Ο απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 13. Την υπ’ αριθ.14/28-01-2019 ΑΔΑ: Ω30ΒΩΛΠ-Ω4Ε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 14. Την υπ’ αριθ.πρωτ.15726/05-02-2019 ΑΔΑ: 6Ψ17ΟΡ1Γ-ΓΚΨ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 15. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης στον Κ.Α 6474.07 (ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΝΤΑΔΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ).
 16. Την από 05/02/2019 Τεχνική Μελέτη για την ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 17. Το πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με αριθμό διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004436842 2019-02-08.
 18. Την έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ004450513 2019-02-12.
 19. Την υπ’αριθμ. 09/2019 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπανών, διάθεση και Β΄ δέσμευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2019 με ΑΔΑ:(ΨΡΥΘΟΚΨΕ-ΕΔΤ).
 20. Την υπ’ αριθμ. 42/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της σχετικής πίτσωσης
 21. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗMΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για την σχετική δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση για τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  «ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019», προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ  21.000,00€.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.

 

Όλα τα παρακάτω είδη να είναι αυθεντικά:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ€
1 45237000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση μεταφορά και εγκατάσταση οντάδων σε φανούς   1

 

 

7.000,00€

 

7.000,00€

2 45237000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση μεταφορά και εγκατάσταση κερασταριών στους φανούς και στους χώρους πραγματοποίησης των εκδηλώσεων (περίπου 30 κεραστάρια) & επίβλεψη οντάδων και κερασταριών   1  

 

 

 

 

6.900,00€

 

 

 

 

 

6.900,00€

3 45237000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποστήριξη οργάνωσης των εκδηλώσεων. Παιχνίδια Sourd games, παρέλαση αρμάτων- Τεχνική υποστήριξη διάφορων εκδηλώσεων- Μεταφορά και αποθήκευση όλου του ανωτέρου εξοπλισμού.   1  

 

 

 

 

3.035,48€

 

 

 

 

 

3.035,48€

ΣΥΝΟΛΟ 16.935,48€
Φ.Π.Α 24% 4.064,52€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.000,00€

 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της δαπάνης της έως 21.000,00€ (ενδοκοινοτική συναλλαγή).

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.000,00€ (ενδοκοινοτική συναλλαγή).

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης του οικονομικού έτους 2018 και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.6474.07. « Έξοδα λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων οντάδες Αποκριάς».

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) μετά από την κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

 

ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που

ισχύουν .

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης ανακοίνωσης,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 4. Οικονομική προσφορά,(οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
 5. Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης,
 6. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμό του δημοσίου ή Οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  αυτοπροσώπως,  ή να στέλνονται ταχυδρομικώς σε φάκελο, που μπροστά θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019», στο  (γραφείο Πρωτοκόλλου) του Ν.Π.Δ.Δ., ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ταχ.Δ/νση: Π.Μελά και Πλ.Αυλιώτη-50131 Κοζάνη,  από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο site του ΟΑΠΝ: https://oapnkozanis.gr και για τρεις (3) ημέρες, συγκεκριμένα από Τρίτη 12/02/2019 έως και την Πέμπτη 14/02/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές που δεν θα έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δεκτές θα γίνονται και προσφορές που κατατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ο.Α.Π.Ν. στη διεύθυνση oapnkozanis@gmail.com..

 

                                              

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

                                                  

 

                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                             Κοζάνη   /   / 2019

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        Αριθ.Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη

501 31 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 29843, Φαξ. 24610 29163

Email : oapnkozanis@gmail.com

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………..……..…………………………………………………………………..… καταθέτω την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για την υπηρεσία ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΝΤΑΔΩΝ) ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ€
1 45237000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση μεταφορά και εγκατάσταση οντάδων σε φανούς   1

 

   
2 45237000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση μεταφορά και εγκατάσταση κερασταριών στους φανούς και στους χώρους πραγματοποίησης των εκδηλώσεων (περίπου 30 κεραστάρια) & επίβλεψη οντάδων και κερασταριών   1    
3 45237000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποστήριξη οργάνωσης των εκδηλώσεων. Παιχνίδια Sourd games, παρέλαση αρμάτων- Τεχνική υποστήριξη διάφορων εκδηλώσεων- Μεταφορά και αποθήκευση όλου του ανωτέρου εξοπλισμού.   1    
ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

……/…../ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή)