ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

(με τη  διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΝ       ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 22.000,00€

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. το Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α ́ 114/2006).
 3. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3463/2006.
 4. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 5. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 6. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 7. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002/ Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002)
 8. τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
 9. το Ν. 4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις»,
 10. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ́) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 11. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». ΑΡΘΡΟ 3°: Συμβατικά στοιχεία.
 12. Την υπ’ αριθ.02/10-01-2019 ΑΔΑ: 78ΠΣΟΚΨΕ-61Ο απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 13. Την υπ’ αριθ.14/28-01-2019 ΑΔΑ: Ω30ΒΩΛΠ-Ω4Ε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 14. Την υπ’ αριθ.πρωτ.15726/05-02-2019 ΑΔΑ: 6Ψ17ΟΡ1Γ-ΓΚΨ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 15. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης στον Κ.Α 6117.07 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019).
 16. Την από 05/02/2019 Τεχνική Μελέτη για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 17. Το πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με αριθμό διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004436617 2019-02-08.
 18. Την έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ004450541 2019-02-12.
 19. Την υπ’αριθμ. 09/2019 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπανών, διάθεση και Β΄ δέσμευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2019 με ΑΔΑ:(ΨΡΥΘΟΚΨΕ-ΕΔΤ).
 20. Την υπ’ αριθμ. 41/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της σχετικής πίτσωσης
 21. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗMΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για την σχετική δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση για τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019», προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ  22.000,00€.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.

 

Όλα τα παρακάτω είδη να είναι αυθεντικά:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ€
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

92312000-1

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία

Σχεδιασμός μακέτας, στατική μελέτη, Σιδηροκατασκευή, σκάλισμα φελιζόλ, χάρτωμα, επεξεργασία, πρώτα χέρια, επιζωγράφιση, βερνίκωμα, στολισμός πλατφόρμας, συνοδεία άρματος από και προς το χώρο φύλαξης και από το εργαστήριο προς την αφετηρία    

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

887,10

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 17.741,94€
Φ.Π.Α 24% 4.258,06€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.000,00€

 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της δαπάνης της έως 22.000,00€ (ενδοκοινοτική συναλλαγή).

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ (ενδοκοινοτική συναλλαγή).

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης του οικονομικού έτους 2018 και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 6117.07 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019»

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) μετά από την κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

 

ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που

ισχύουν .

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης ανακοίνωσης,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 4. Οικονομική προσφορά,(οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
 5. Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης,
 6. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμό του δημοσίου ή Οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  αυτοπροσώπως,  ή να στέλνονται ταχυδρομικώς σε φάκελο, που μπροστά θα αναγράφεται η ένδειξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019», στο  (γραφείο Πρωτοκόλλου) του Ν.Π.Δ.Δ., ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ταχ.Δ/νση: Π.Μελά και Πλ.Αυλιώτη-50131 Κοζάνη,  από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο site του ΟΑΠΝ: https://oapnkozanis.gr και για τρεις (3) ημέρες, συγκεκριμένα από Τρίτη 12/02/2019 έως και την Πέμπτη 14/02/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές που δεν θα έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δεκτές θα γίνονται και προσφορές που κατατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ο.Α.Π.Ν. στη διεύθυνση oapnkozanis@gmail.com..

 

                                              

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

                                                   

 

                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                             Κοζάνη   /   / 2019

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        Αριθ.Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη

501 31 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 29843, Φαξ. 24610 29163

Email : oapnkozanis@gmail.com

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………..……..…………………………………………………………………..… καταθέτω την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για την υπηρεσία ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019

 

 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ€
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

92312000-1

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία

Σχεδιασμός μακέτας, στατική μελέτη, Σιδηροκατασκευή, σκάλισμα φελιζόλ, χάρτωμα, επεξεργασία, πρώτα χέρια, επιζωγράφιση, βερνίκωμα, στολισμός πλατφόρμας, συνοδεία άρματος από και προς το χώρο φύλαξης και από το εργαστήριο προς την αφετηρία    

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

……/…../ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή)