ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  (με τη  διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΝ       ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 2.500,00€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. το Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α ́ 114/2006).
 3. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3463/2006.
 4. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 5. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 6. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 7. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002/ Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002)
 8. τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
 9. το Ν. 4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις»,
 10. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ́) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 11. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». ΑΡΘΡΟ 3°: Συμβατικά στοιχεία.
 12. Την υπ’ αριθ.01/10-01-2019 ΑΔΑ: ΨΙ17ΟΚΨΕ-5Ρ5 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 13. Την υπ’ αριθ.13/28-01-2019 ΑΔΑ: ΩΟΧ4ΩΛΠ-9Μ6 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 14. Την υπ’ αριθ.πρωτ.15726/05-02-2019 ΑΔΑ: 6Ψ17ΟΡ1Γ-ΓΚΨ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 15. Την υπ’ αριθ.22/01-03-2019 ΑΔΑ: ΨΚΣΥΟΚΨΕ-Ψ3Ξ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα «Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 16. Την υπ’ αριθ.84/04-03-2019 ΑΔΑ: 6ΙΓΣΩΛΠ-Π9Σ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, με θέμα «Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 17. Την υπ’ αριθ.πρωτ.38423/14-03-2019 ΑΔΑ: 6ΕΙΗΟΡ1Γ-ΡΕ7 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, με θέμα «Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 18. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 2019 Κ.Α.Ε. 7135.00 ποσό 500,00€ Του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
 19. Την Τεχνική Μελέτη 10/07/2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 20. Το πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με αριθμό διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ005274710 2019-07-15.
 21. Την έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ005290597 2019-07-17.
 22. Την υπ’αριθμ. 155/2019 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπανών, διάθεση και της Μ΄ δέσμευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2019 με ΑΔΑ:( ΩΟ8ΦΟΚΨΕ-ΣΘΟ).
 23. Την υπ’ αριθμ. 126/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης
 24. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗMΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για την σχετική δαπάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση για τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός 2019 Κ.Α.Ε. 7135.00 «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ  έως 2.500,00€.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΕΚ
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α
1 Μπεκ ποτίσματος τύπου(Rolland E 31S), μισής περιστροφής, ρυθμιζόμενος με ορειχάλκινο εκτοξευτήρα και πράσινο μεταλλικό καπάκι (πλήρες) ΤΕΜ 2,00 420,000 840,00
2 Μπεκ ποτίσματος τύπου (Rolland E 31 CH) Πλήρους κύκλου με ορειχάλκινο εκτοξευτήρα και καπάκι για φυσικό χλοοτάπητα (πλήρες) ΤΕΜ 2,00 480,000 960,00
6 Γραναζωτό pop up – μπέκ 3/4” ΤΕΜ 12,00 18,011 216,13
        ΣΥΝΟΛΟ 2.016,13
        ΦΠΑ 24% 483,87
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.500,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2019 Κ.Α.Ε. 7135.00 «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.» του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης ποσό 2.500,00€ Οι προμήθειες θα πραγματοποιούνται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης του οικονομικού έτους 2019 και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.7135.00 « ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) μετά από την κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν .

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαία σύμφωνα με τις εργασίες που έγιναν και το ημερολόγιο εργασιών που ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης ανακοίνωσης,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 4. Οικονομική προσφορά,(οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
 5. Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης,
 6. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμό του δημοσίου ή Οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  αυτοπροσώπως,  ή να στέλνονται ταχυδρομικώς σε φάκελο, που μπροστά θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», στο  (γραφείο Πρωτοκόλλου) του Ν.Π.Δ.Δ., ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ταχ.Δ/νση: Π.Μελά και Πλ.Αυλιώτη-50131 Κοζάνη,  από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο site του ΟΑΠΝ: https://oapnkozanis.gr, συγκεκριμένα από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07/2019 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/07/2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι προσφορές που δεν θα έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δεκτές θα γίνονται και προσφορές που κατατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ο.Α.Π.Ν. στη διεύθυνση [email protected]

 

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ                                            

 

                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                Κοζάνη      /      / 2019

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Αριθ.Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη

501 31 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 29843, Φαξ. 24610 29163

Email : [email protected]

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………..……..…………………………………………………………………..… καταθέτω την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 

 

 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΕΚ
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α
1 Μπεκ ποτίσματος τύπου(Rolland E 31S), μισής περιστροφής, ρυθμιζόμενος με ορειχάλκινο εκτοξευτήρα και πράσινο μεταλλικό καπάκι (πλήρες) ΤΕΜ 2,00    
2 Μπεκ ποτίσματος τύπου (Rolland E 31 CH) Πλήρους κύκλου με ορειχάλκινο εκτοξευτήρα και καπάκι για φυσικό χλοοτάπητα (πλήρες) ΤΕΜ 2,00    
6 Γραναζωτό pop up – μπέκ 3/4” ΤΕΜ 12,00    
        ΣΥΝΟΛΟ  
        ΦΠΑ 24%  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

 

……/…../ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή)